Další sekce:

Skautské weby:

Nadřízené složky:

Náš okres Stránky skautského okresu Chomutov
naše středisko Stránky skautského střediska Český lev Chomutov

Další oddíly:

1. dívčí Stránky 1. dívčího oddílu střediska Český lev Chomutov
5. skautský Stránky 5. chlapeckého oddílu střediska Český lev Chomutov
Salamandři Chomutov Družina Salamandrů Chomutov

Akce střediska:

Dálkový pochod Dálkový pochod Krušnohorské šlápoty
Noční výsadek Noční výsadek chomutovských skautů
Betlémský autobus Betlémský autobus - Betlémské světlo v Chomutově a Jirkově
Silvestrovský výšlap Silvestrovský výšlap na Kočičák

Pomáhají nám:

Statutární město Chomutov
 
Naše činnost je realizována za finanční podpory statutárního města Chomutova
 

O skautingu - čtení pro rodiče

Skauting do naší země přivezl z Anglie již v roce 1911 profesor Antonín Svojsík. I přesto, že třikrát byly myšlenky skautingu umlčeny totalitními režimy, má dnes Junák - svaz skautů a skautek ČR 51 000 členů a je největší výchovnou organizací mladých lidí v České republice. Zároveň je členem mezinárodních skautských organizací. Svou činností a výchovou mladých lidí si vydobyl výjimečné postavení a uznání u státních institucí, respektovaných organizací a významných osobností.

Co je to skauting?

Na tuto otázku nelze jednoduše ani jednoznačně odpovědět. Jedna z definic zní - je to hnutí. které svébytnými metodami, odpovídajícími věku i potřebám mladých lidí se snaží rozvíjet jejich osobnost a připravit je na zvládání složitých životních situací a úkolů - to vše v úzkém kontaktu s přírodou jako hlavním motivujícím činitelem. Nebo stručněji: skauting připravuje své členy na řešení každodenních situací dneška a zítřka...

Znamená to tedy, že skauti se naučí chovat se správně v přírodě, chránit ji, tábořit v ní atd.? Samozřejmě ano, ale to ani zdaleka není vše. Totéž mohou děti najít v Pionýru, Tábornické unii, Woodcraftu a jiných podobných organizacích. U nás k tomu přibývá trocha nezbytné disciplíny, kázeň a jistá krojová uniformita. (což třeba zásadně odmítá Liga lesní moudrosti). Ale ani to není vše. Hlavní snahou je vychovat z dětí lidi, kteří nebudou myslet jen na sebe, dokáží nezištně pomáhat bližním, budou se chovat jako lidé za všech situací, dovedou se zastat bližního a jejich mluva bude o stupínek lepší od běžného standardu. To vyplývá ze zákonů a hesla: skaut je přítelem všech lidí dobré vůle, je prospěšný a pomáhá jiným, plní aspoň jeden dobrý skutek denně. Zní to sice jako utopie, skutečnost však ukazuje, že děti, které jsou v Junáku již delší dobu, přece jen něco z těchto ideálů vstřebaly. Skauting je tedy i určitý životní styl, který se postupně vytváří a provází dítě celým životem, vytvářejíc přitom poměrně pevné přátelské vztahy.

Setkáváme se bohužel každoročně s jedním problémem - rodiče se o nás dozví, zjistí si náplň naší činnosti a pak k nám přihlásí dítě v domnění, že je dokážeme převychovat, či snad určitým způsobem nahradit v rodině chybějícího otce. To samozřejmě nelze. Naši vedoucí mohou jen těžko za dvě hodiny týdně vychovat z dítěte, které není zvyklé poslouchat, zpravidla bývá rozmazlené a kázeňsky nezvladatelné ideál, jaký by z něj rodiče chtěli mít. V žádném případě nemůžeme napravit to, co rodina zanedbala a tyto děti od nás velmi rychle odchází.

Co je Junák?

Junák – český skaut je dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení (od 1.1.2014 zapsaný spolek) ve smyslu zákona 83/90 Sb. sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. Skautské oddíly působí ve více než tisíci městech a vesnicích po celé naší zemi. Sdružují jak chlapce, tak děvčata od šesti let, ve třech věkových kategoriích. O jejich program se stará několik tisíc dobrovolných vedoucích a činovníků. (...skautské hnutí sbližuje lidi rozmanitých kultur, vede je k úctě k tradičním hodnotám, k nezištnosti a odvaze...)

Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství.

Chce vychovávat zdatné, všestranně rozvinuté a vnímavé lidi s úctou k tradičním hodnotám a mravním zásadám v souladu s principy a metodami stanovenými zakladatelem skautského hnutí, lordem R. Baden-Powellem, a zakladatelem českého skautingu, prof. A. B. Svojsíkem.
Družinový systém je jedním ze základních prvků skautské výchovy. Skautskou družinu vede starší a zkušenější chlapec či dívka, tzv. družinový rádce. Mladší děvčata tvoří roje světlušek, mladší chlapci smečky vlčat. Jejich družiny se nazývají šestky.

Několik družin tvoří dohromady oddíl. Rádcové družin a jejich zástupci, podrádcové, v čele s vedoucím oddílu tvoří oddílovou radu zajišťující chod oddílu. Už od dětství se tak mladí lidé učí přijímat odpovědnost za druhé a podílet se na vedení svých vrstevníků...

Základní organizační jednotkou Junáka jsou střediska, která sdružují oddíly a kluby dospělých - oldskautů a zodpovídají za ně. Činnost každého střediska zajišťuje středisková rada volená střediskovým sněmem. Středisko poskytuje oddílům právní a finanční záštitu a také další zázemí potřebné pro dobré působení oddílů.

Na regionálních úrovních pracují nově vzniklé krajské a dosavadní okresní rady Junáka. Ty také na tři roky volí příslušný krajský či okresní sněm.
Vrcholným orgánem Junáka je Valný sněm a Náčelnictvo. Výkonným orgánem je Výkonná rada Junáka v čele se starostou.
Věkové členění organizace: 6 - 11 let: hoši jsou vlčata, dívky světlušky. Šátky nosí žluté, jejich činnost je především hra. Od 11 do asi 15 let máme skautky a skauty, nosí šátky hnědé. Starší kategorie, tj. 15 až 21 (ale může být až do 26) jsou roveři (chlapci) a rangers (dívky). Dospělí jsou zpravidla oldskauti, pokud vykonávají jakoukoli funkci, říkají si činovníci.

 

Jak se stát členem?

Především je třeba podat a vyplnit přihlášku. U dětí ji musí podepsat i rodiče. Pokud byste k tomuto kroku přistoupili, uvědomte, že svým podpisem souhlasíte s našimi zvyklostmi - hlavně co se týče docházky na akce, které jsou poměrně časté a mohou vám značně nabourat např. ježdění na chatu či chalupu. Není totiž vůbec dobré, když už dítě do organizace přišlo, aby se nemohlo účastnit např. víkendových akcí - nepůsobí to nijak vhodně na ostatní a dítě přichází o bodové ohodnocení.

Co pak Vaše dítě čeká

Jednou týdně jsou schůzky, a to v odpoledních hodinách, zpravidla od 16.00 do 18.00 v naší klubovně. Jednou měsíčně se pořádá výprava, většinou celodenní - někdy může být i vícedenní. O výpravě jsou rodiče informováni předem písemně. Schůzky jsou povinné, výpravy ne - ovšem protože výpravy jsou bodově hodnoceny výše než schůzky, dítě pak ztrácí body. Omlouvá se pouze nemoc a škola v přírodě - ta dokonce beze ztráty na bodech. Právoplatným členem družiny se stává po pěti společných akcích, od této chvíle smí nosit kroj. Podmínkou, kterou dále musí každý nový člen (nováček) splnit, je úspěšné absolvováni nováčkovské zkoušky. Ta je limitována dobou tří měsíců od doby vstupu, u vlčat a světlušek se tento limit někdy prodlužuje. Nováčkovská zkouška u této věkové kategorie je zaměřena hlavně na chováni dětí, pomoc doma, samostatnost, naučení se slibu, hesla a zákona. Program je vždy přizpůsoben věku dítěte. Obecně platí - výtvarná, tělesná, vzdělávací činnost, jedno i vícedenní výpravy, letní i zimní tábory...

Co možná rodiče zarazí, je skutečnost, že poměrně striktně dodržujeme rozdělení na dívčí a chlapecký kmen - tzn. máme družiny zvlášť dívčí a zvlášť chlapecké. Vypadá to sice jako staromódní záležitost (vždyť kluci a dívky jsou spolu ve škole i všude jinde), ale má to své opodstatnění. Zvláště u malých děti, kde je celá činnost i výuka formou hry, jsou společné družiny spíše na škodu. Děvčata totiž preferují podstatně jiný typ her než chlapci. Jinak ale součinnost chlapeckých a dívčích družin je velmi úzká - ať už na celostřediskových akcích, nebo na táboře.

Co se týče nákupu kroje - poněvadž košile jsou velmi drahé, doporučujeme vyčkat, jestli dítě skutečně v organizaci vydrží, a teprve pak kroj zakoupit. Naše středisko jezdí každý rok na letní tábor. Mohou se ho sice účastnit i nejmenší děti., ale tábor je výběrový, a hlavní slovo v tom, kdo pojede, má vedoucí družiny. Hodnotícím kritériem je hlavně docházka, pak také plnění určitých úkolů - ty vyhlašují jednotliví vedoucí, přiměřeně k věku.

Pokud vás tyto řádky neodradily, a chcete své dítě k nám přihlásit, budeme se těšit na další spolupráci, která je zejména u malých dětí nezbytná.

Závěrem bychom chtěli apelovat na vás, rodiče. Snažíme se svou práci dělat, jak nejlépe dovedeme, ale je nás málo. Pokud by někdo z vás měl zájem pracovat s námi, rádi si s ním pohovoříme a uvítáme ho mezi sebou. Předem však upozorňujeme - je to činnost časově velmi náročná, chce pevné nervy, vytrvalost - a hlavně, je bez jakéhokoli finančního ohodnocení. Jedinou naší odměnou je, když se dětem líbí, co jsme pro ně připravili.

Nejčastěji kladené otázky

Jaký je rozdíl mezi skautem a junákem?

Oficiální název organizace je Junák - český skaut, z.s. Junák je českým ekvivalentem pro slovo skaut.

V kolika letech může dítě vstoupit do skautského oddílu?

Od 6 let věku výše. Rozdělení věkových kategorií: světlušky a vlčata - děvčata a chlapci od 6 do 11 et, skautky a skauti - děvčata a chlapci od 11 do 15 let, roveři a rangers - děvčata a chlapci od 15 do 21 let, od 21 výše oldskauti.

Kdo se o děti stará?

Vedení oddílu je svěřeno do rukou dospělým vůdcům. Aby mohli děti vést, musí postupně složit dvě zkoušky, které obsahují také poznatky z pedagogiky, psychologie, právních předpisů, zdravovědy a zásad bezpečnosti. Nutné je též absolvování zdravotnického kurzu.

Kolik to stojí?

V roce 2015 je registrační poplatek 800.-Kč/rok (při vstupu v září to činí 270.- Kč). Je možné, že v roce 2016 se poplatek mírně navýší. Čtrnáctidenní tábor stojí cca 3400.- Kč. Poplatek za výpravy je prostým součtem nákladů (jízdné, vstupné, ubytování, strava).

Kde je klubovna?

V Havlíčkově ulici 3675 – v budově ZŠ Duhová cesta.