Další sekce:

Skautské weby:

Nadřízené složky:

Náš okres Stránky skautského okresu Chomutov
naše středisko Stránky skautského střediska Český lev Chomutov

Další oddíly:

1. dívčí Stránky 1. dívčího oddílu střediska Český lev Chomutov
5. skautský Stránky 5. chlapeckého oddílu střediska Český lev Chomutov
Salamandři Chomutov Družina Salamandrů Chomutov

Akce střediska:

Dálkový pochod Dálkový pochod Krušnohorské šlápoty
Noční výsadek Noční výsadek chomutovských skautů
Betlémský autobus Betlémský autobus - Betlémské světlo v Chomutově a Jirkově
Silvestrovský výšlap Silvestrovský výšlap na Kočičák

Pomáhají nám:

Statutární město Chomutov
 
Naše činnost je realizována za finanční podpory statutárního města Chomutova
 

Systém bodování

Do listopadu 2013 měl náš oddíl svůj vlastní systém bodování, který se trochu lišil i v jednotlivých družinách. Po zavedení celostřediskového bodování jsme předpokládali, že jej použijeme pro výběr dětí na tábor a vlastní oddílové bodování povedeme dál. Hned po prvním vyhodnocení se ukázalo, že střediskové bodování je pro děti atraktivnější a podporující soutěživost v rámci všech dětí ve středisku, takže jsme oddílové bodování opustili a dále bodujemem jen v rámci střediska.

Celostřediskové bodování

 1. Zavedení celostřediskového bodování (dále jen CSB) je podmíněno prudkým nárůstem členů střediska (v roce 2010 - 60 členů, nyní již přes 111) a jeho vazbou na letní tábor, který má jen max. 68 lůžek a měli by se ho účastnit pouze aktivnější jedinci. Bylo tedy nutno vytvořit spravedlivý model hodnocení aktivity jednotlivců tak, aby na tábor jeli jen ti, kteří si to během roku zaslouží.
 2. Vedlejším podnětem byla pro vedení střediska možnost získat přehled o aktivitě jedinců, družin i oddílů.
 3. CSB musí mít souměřitelné parametry pro všechny věkové kategorie kluků i děvčat. Z toho důvodu se bude v CSB hodnotit výhradně docházka, a to na schůzky, výpravy a střediskové (i okresní) akce.
 4. Docházka bude každý měsíc vyhodnocována. Současně bude vyhodnocena aktivita družin a oddílů. Měsíce se budou v průběhu roku sčítat; po ukončení březnového bodování bude sestavena tabulka pořadí těch, kteří budou mít nárok jet na tábor, ostatní budou tzv. „pod čarou“.
 5. Úspěšné umístění v této tabulce pořadí však neznamená automaticky účast na táboře, je pouze podmínkou nutnou k této účasti, nikoliv postačující.
 6. Nutnou podmínkou je tedy úspěšné umístění a zároveň dosažení aspoň 50% počtu bodů vítězného jedince v březnovém bodování, u lichých čísel se zaokrouhluje dolů.
 7. Zařazení na tábor na základě bodování není možné nahradit žádným způsobem – např. jednorázovou brigádou.
 8. Rozhodující slovo, zda dítě na tábor pojede či nikoliv, má individuálně vždy vedoucí družiny (vedoucí oddílu), a to i v případě, že výsledky bodování říkají něco jiného. Příkladem je dlouhodobá nepřítomnost z důvodu těžšího onemocnění, nebo naopak těžké kázeňské prohřešky při dobré účasti.
 9. Na tábor může jet nejvýše 52 dětí – zbylá místa jsou pro dospělé činovníky a personál. Vedení střediska má právo v průběhu roku počet míst pro děti v závislosti na okolnostech měnit.
 10. Pokud budou rodiče vědět již v okamžiku zveřejnění tabulky pořadí, či zjistí kdykoliv později, že jejich dítě z nejrůznějších důvodů na tábor nepojede (ačkoliv má nárok), ať to oznámí vedoucímu družiny; celé pořadí se posune nahoru a na poslední „nárokové“ místo se posune první dítě „pod čarou“. Podmínkou posunu na „nárokové“ místo je ovšem dosažení 50% počtu bodů vítězného jedince v daném měsíci (tedy nejen v březnu, ale i dubnu, květnu a čerrvnu), dojde-li k posunu v této době.
 11. Nejlepší jedinci v bodování obdrží na ukončení skautského roku malou odměnu.
 12. Oddíly a družiny si mohou na základě CSB sestavovat vlastní pořadí.
 13. Veškeré bodování se bude odehrávat elektronickou formou na Google dokumentech, na které budou mít všichni vedoucí přístup. Každé měsíční vyhodnocení je zveřejněno na střediskovém webu; stejně tak je možné nahlížet do bodovacích tabulek.
 14. Každý vedoucí, který schůzku/akci s družinou vede, je povinen zapsat účast do 3 dnů po skončení schůzky/akce na web.
 15. Pro zachování podmínek souměřitelnosti musí každý oddíl každý měsíc mít počet schůzek daný počtem kalendářních týdnů (resp počtem sloupců v bodovací tabulce); disproporce dané začátkem/koncem měsíce se budou řešit průměrem.
 16. Každý oddíl musí mít každý měsíc aspoň 1 výpravu. Bude-li jich víc, bude se stejně počítat jen 1. U schůzek se bude odlišovat omluvená a neomluvená neúčast (přičemž omluvená bude hodnocena lépe), u výprav a dalších akcí se omluva nerozlišuje – neúčast je vždy neúčast. Důvodem je, že tyto akce jsou nejvýše jednou za měsíc a jsou dostatečně dopředu avizovány.
 17. Dítě, které vstoupí do střediska v průběhu roku, bude bodováno od měsíce následujícího po vstupu; aby se mohlo účastnit celoročního bodování spravedlivě, za všechny předchozí měsíce obdrží průměr družiny.
 18. Dítě, které vstoupí do střediska 1.dubna a později, nemá již nárok se tábora zúčastnit (i přes případné dobré umístění v CSB. Důvodem je špatná zkušenost z minulosti – děti přijdou před prázdninami, zúčastní se tábora a v září se již neobjeví.
 19. Vedení střediska je oprávněno v průběhu roku podmínky bodování upravovat a měnit.
 

Co je cílem bodování?

Mimo již výše zmíněné aspekty dochvilnosti a účasti je hlavním cílem dosažení nebo nedosažení práva účastnit se tábora. K tomu nás vedla skutečnost, že letos zase po dlouhých letech má naše středisko tolik dětí, že se prostě na tábor všichni nevejdou. A protože skautské tábory mají tradici v tom, že se jich mají účastnit ti nejlepší, musí si každý účast zasloužit.

Dalším cílem (a jeho dosažení již začíná být pomalu vidět) je motivace účasti na výpravách a akcích střediska.

Omluvy

Pokud v předchozím textu hovoříme o omluvené neúčasti, musíme také stanovit, co bude za omluvu považováno. Je nám jasné, že rodič může své dítě omluvit prakticky za cokoliv a nemáme možnost se dopátrat pravdy. Chceme tedy apelovat na čest rodičů našich dětí - omlouvejte opravdu jen odůvodněné případy - tj. nemoc (ať už potvrzená lékařem nebo zjištěná Vámi), škola v přírodě, vážné rodinné důvody ap. Rozhodně prosím neomlouvejte své dítě jen proto, že se mu třeba jen nechce...
A omluva by měla být pokud možno předem - stačí mail, SMS nebo telefonát, kontakty na vedoucí jsou v sekci "vedení oddílu". Zelená šestka má nastaveno, že platná omluva je do 15:30 v den schůzky, červená šestka do 16:00, pozdější omluvy se neberou.

Vyhodnocená bodování

Na tomto místě se budou objevovat všechna zpracovaná bodování. Je to pořadí v oddíle, ve družinách a ve středisku vždy od počátku roku (zeleně podbarvení jedinci by měli nárok na tábor), a pořadí ve stejné struktuře za uplynulý měsíc . Tato tabulka je jen orientační. Dále je zde pořadí jednotlivých oddílů i družin - opět od poačátku roku a za běžný měsíc. Kliknutím na odkaz si vyhodnocení zobrazíte v pdf formátu.

Could not set names